Deklaracja dostępności

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://konkurs-wilkomirski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak widocznego fokusa podczas przechodzenia do drugiego poziomu menu
  • Brak ukrytego menu pozwalającego na przeskoczenie do konkretnego elementu strony www
  • Na podstronach nie ma umieszczonej ścieżki powrotu
  • Za niski kontrast dla niektórych elementów strony
  • Mapa w zakładce kontakt nie jest dostępna
  • Brak wyszukiwarki
  • Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych nie działają przy wyłączonej obsłudze java script
  • Nie wszystkie istotne elementy serwisu są opisane zgodnie ze specyfikacją WAI-ARIA

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Ułatwienia z punktu pierwszego i drugiego są dostępne w prawy dolnym rogu strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-04. Deklarację sporządziła firma ComRaid s.c., która przeprowadziła audyt.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Płaziak, sekretariat@posm2.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc w godzinach pracy administracji na numer telefonu 618774526. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na poniższej stronie zostało wyjaśnione jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dane kontaktowe:

Poznańska Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 2
ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań

Skip to content