Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Poznań, 1 czerwca 2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 4..
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt:

IOD: Marzena Banasiak-Mrozek iod2_oswiata@um.poznan.pl

Zastępca IOD: Jan Luciński iod7_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe? Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in. Prawa oświatowego oraz ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz statutu placówki, w szczególności w celu:·         realizacji obowiązku nauki, w tym również edukacji artystycznej,

·         rozwijania zainteresowań i uzdolnień artystycznych uczniów,

·         prowadzenia dziennika zajęć lub innych dzienników wymaganych przepisami prawa,

·         prowadzenia księgi uczniów i księgi arkusza ocen,

·         wydawania  i prowadzenia ewidencji  wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego,

·         organizacji wycieczek,

·         organizacji konkursów,

·         zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką placówki,

·         zapewnienia współpracy z uczelniami,

·         prowadzenia stołówki lub internatu,

·         prowadzenia biblioteki,

·         organizacji dodatkowych wydarzeń dla uczniów.

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, firmom ubezpieczeniowym, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi szkolnemu, organowi prowadzącemu – Miasto Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:·          dostępu do treści swoich danych osobowych;

·          żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

·          żądania usunięcia danych, gdy:

– dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·           żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.
Skip to content